:: แผนอื่น ๆ ::
arrow mini แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) [ไฟล์แนบicon pdf]