:: งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ::
arrow3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ไฟล์แนบicon pdf]