สารบัญ

ยุุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                         แนวทางการพัฒนา
                         1. จัดสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ร่างระบายน้ำ
                         2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าในครัวเรือน
                         3. ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาในหมู่บ้าน
                         4. ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน
img17

 จัดสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

img04 

img11

img13 

 
    img08   ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าในครัวเรือน

     

ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน     img07

 img12ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน

 

 

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860