ยุุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางพัฒนา
- จัดสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าในครัวเรือน
- ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
- ขยายจุดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ
- ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
- สนับสนุนประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และบุรณาการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน
- การเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจัดการศึกษา และจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
- ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การควบุคมและการคุ้มครอง ผู้บริโภค
- ส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
- จัดให้มีสวนสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ให้เด็ก ประชาชน เยาวชน เล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
-พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
- สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- การบำบัดและจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริการจัดการท่องเที่ยว

แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
- พัฒนาและจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- การอุดหนุน สนับสนุน งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-สร้างจิตสำจึกให้ประชาชนรู้ถึงภัยยาเสพติด และร่วมมือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดในหมู่บ้าน
- ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

แนวทางพัฒนา
- จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางพัฒนา
- พัฒนาโครงสร้างการบริหารตามอำนาจหน้าที่
- ปรับปรุงสำนักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติราชการ
- จัดระบบการบริการให้ประชาชน ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ
- พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและการวางแผน