สารบัญ

ยุุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานimg17

     แนวทางพัฒนา
     - จัดสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

img04 

img11

img13 

 
    img08   - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าในครัวเรือน

     

  - ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน     img07

 img12  - ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน