วิสัยทัศน์/พันธกิจ

"ช่องสาริกาน่าอยู่ ดูแลคุณภาพชีวิต

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เคียงคู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ"

1.พัลลภ ภัทรบดี

 เปิดแนวคิด...การพัฒนาที่เข้าถึงประชาชน

          ดร.พัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ทำงานเชิงรุกมุ่งงานพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ได้รับประโยชน์สูงสุด
          คือ วิสัยทัศน์ที่เป็นจุดหมายปลายทางที่กระผมมุ่งมั่นกระทำเพื่อประชาชนตำบลช่องสาริกา โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง ตั้งแต่เริ่มต้นการทำหน้าที่ของกระผมได้ออกทำงานเชิงรุก ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนลงพื้นที่ "มุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนา" จนก้าวมาถึงในสถานะปัจจุบัน บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มีสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาถนนทุกเส้นทาง
          การดูแลพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง ดำเนินเป็นโครงการมาเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิต คือผลงานของความมุ่งมั่นในการทำงานพัฒนาของกระผม ก้าวต่อไปขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มุ่งมั่นก้าวสู่

"องค์กรภาคท้องถิ่นยุคใหม่ทำใหม่" (HIGH PERFORMANCE LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION)
- ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
- มุ่งเน้นบริการประชาชน
- เรียนรู้ทันโลก ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้
- ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
- มอบอำนาจและให้มีส่วนร่วม
- ดำเนินการรูปแบบเครือข่าย

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860