14.ป้ายสมาชิก
         
   Moo 03  
     
  นายวิรัตน์  คีรีรัตน์
ประธานสภา อบต.ช่องสาริกา
 
         
Moo 07   Moo 13
     
นางกัญจะนา  แสงแดง
รองประธานสภา อบต.ช่องสาริกา
  นายวินัย  ไตรอุดม
เลขาประธานสภา อบต.ช่องสาริกา
         
Moo 01 Moo 02 Moo 04 Moo 06
นางรัตนา เฉลยวาเรศ
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 1
นางสมจิตต์  สิงห์นิกร
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 2
นางสาววนิดา  เชียงศรี
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 4
นายพเยาว์  ชะเอมจันทร์
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 5
นายเจริญ  หอมหวล
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 6
         
Moo 08 Moo 09 Moo 10 Moo 11 Moo 12
นายวิเชียร  มุ่งหมาย
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 8
นายปกรณ์  เกตุพันธุ์
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 9
นายสมวงษ์  ใจสุวรรณ์
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 10
นายดนุนัย  บุญเพ็ง
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 11
นายประสาน  เอมวงษ์
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 12
         
Group members

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860