13.ป้ายกองช่าง
       
  vacant  
  ผู้อำนวยการกองช่าง    
vacant vacant
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
   
1.อริย์ธัช จินดาวงษ์ vacant
นายอริย์ธัช  จินดาวงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานประปา
   
พนักงานจ้าง
 2.เอกภูมิ โคตรเคน  3.ลัดดาวัลย์ ปิ่นวันนา  4.นภาพร สินสม  5.ภัทรพร บุญมา
ว่าที่ร้อยตรีเอกภูมิ  โคตรเคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวลัดดาวัลย์  ปิ่นวันนา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนภาพร  สินสม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภัทรพร  บุญมา
พนักงานจ้างทั่วไป
6.วัชรินทร์ เหล็กเพ็ชร 7.ณรงค์ศักดิ์ สันติเพ็ชร 9.อัครเดช วงศ์ษา 8.วีรพงษ์ ชูก้าน
นายวัชรินทร์  เหล็กเพ็ชร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณรงค์ศักดิ์  สินติเพ็ชร
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัครเดช  วงศ์ษา
พนังานจ้างทั่วไป

นายวีรพงษ์  ชูก้าน
พนักงานจ้างทั่วไป
  10.จรัญ จินดาวงษ์ 12.วสันต์ จันฉาย  
 

นายจรัญ  จินดาวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวสันต์  จันฉาย
พนักงานจ้างทั่วไป
 

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860