7.ป้ายกองสวัสดิ์
  vacant  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ  
   
1.เกษมณี แคว้นน้อย 2.เปรมฤดี เรืองแสง
นางสาวเกษมณี  แคว้นน้อย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวเปรมฤดี  เรืองแสง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

   
3.ภูวเดช พหหมมา vacant 4.สุนทรี สุวรรณรงค์ vacant
สิบเอกภูวเดช  พรหมมา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุนทรี  สุวรรณรงค์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
       
พนักงานจ้าง
 
  5.ช่อผกา พรมสมบัติ 6.สุดารัตน์ โพธิ์ใหญ่  
  นางสาวช่อผกา  พรมสมบัติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์ใหญ่
พนักงานจ้างทั่วไป
 
       

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860