หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อ่างเก็บน้ำซับตะเคียนสาย 4
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
เชิญชวนเพื่อร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ  
 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔  ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๔๗๗,๐๐๐.-บาท
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๘  ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๔๖๔,๐๐๐.-บาท
                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๔๑,000.-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคากลาง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ \\\\\\\\\\\\\\\"กิจการร่วมค้า\\\\\\\\\\\\\\\" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม \\\\\\\\\\\\\\\"กิจการร่วมค้า\\\\\\\\\\\\\\\" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ \\\\\\\\\\\\\\\"กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่\\\\\\\\\\\\\\\" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๑๐. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
๑๑. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
12. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๙  ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 12.48 น. โดย กองคลัง

ผู้เข้าชม 89 ท่าน

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player